Родна Вяра

Родна Вяра

/Варварският народ на българите се отрече от божествата и бащините си свещенодеиствия и отстрани заблудата на езическото суеверие/

– из писмо на Патриарх Фотий до източните патриарси/

Както религията, така и като цяло етноса на древните българи е останал непознат за науката. Отчасти това е така, защото злобната към тях истореография и етнография ги разглеждаше като народ – различен от днешните българи, което днес е доказано неверен подход и твърдение. Проблематиката около древната ни религия, роди парадоксите на това, учени да бъдат способни да изписват цели книги върху не повече от 3-4 кратки исторически извора, наблягайки много повече на паралелни вярвания у други народи. Този подход е видим при Бешевлиев, но и при доста от модерните учени, което роди същинско непознаване на нашата религия. Нашите етнографи усилено пропагандираха, че националните ни епоси и песни започват да се оформят едва след покръстването, и пропускаха да забележат че зад християнската символика и имена, се крие българската религия и неините разбирания за живота. Всички творби, способни да променят концепцията за древните ни вярвания, като родопската ни Веда издадена от Веркович, Волжко-българските сказания, или историческият епос Джагфар Тарихи, бяха определяни за фалшификат, прекалено бързо, за да се осмисли дали те допълват липсващата информацията за вярванията ни, или отричат досега познатото. По-този начин българската наука, бе обречена да остане на същото равнище поставено още през началото на 20 век, по отношение на нашата древна религия. Тук ще се опитаме не да преразказваме досега познатото, а деиствително да намерим отговора на въпроса – в какво са вярвали предците ни, и дали то се отличава от днешният ни мироглед.

1. Изворите

Повечето от изследователите, като подръжници на някоя определена теория, никога не поставяха на едно място, всички извори относно древната ни вяра, а се концентрираха на някой от тях, обявявайки другите за лъжливи. До нас са достигнали не много съобщения, но нека обобщим всички познати нам:

1. Когато тоя народ (аварите) се изтегли, дойде друг, още по-беззаконен и свиреп, така наречените българи, от скитските предели; той като премина през реката, наречена Истър (Дунав), дойде като тежък бич, изпратен от Бога върху западните краища (на империята). Те не познаваха името на Христа и със скитското си невежество служеха на Слънцето, Месечината и други звезди. Имаше и такива, които принасяха жертва (на) кучета. Дотолкова се беше помрачило тяхното безумно сърце, че почитаха тварите, вместо техния творец. И понеже покриха цялата илирска страна, старата Македония, дори до града Солун и част от старата Тракия, именно около Боруй (Стара Загора), казвам и Филипопол (Пловдив), както и планинските до тях местности, те се настаниха като същински жители на тая страна

Teoфилакт Охридски пише тези редове, докато резидира в град Охрид. Лукавият Елин, пише редица известия за българите и с нескрита злоба към тези „невежи и безумници” е описал вярата ни.

2. Според същата хроника, пленникът Кинамон, се обърнал към Омуртаг с думите:

И ако ми изтъкваш слънцето и луната и ме принуждаваш да се чудя на великолепието им, слушай – и аз им се чудя, но ги считам за творения и слуги, подвластни не само на бога, но и на нас, човеците. Защото Създателят ги е произвел от нищо в нещо, за да сужат нам и ръководен от хубостта им, се издигам до оногова, който ги е създал….. няма да се поклоня на тях, …. а на оногова, който ги е сътворил, който е Христос….. А тия разни, които вие почитате за богове, признавам за истински демони… на което Омуртаг отговаря:

…Не унижавай боговете ни. Тяхната сила е голяма и доказателство за това е, че ние, които им се кланяме, покорихме цялата ромейска земя…

Кан Омуртаг е имал силно изострено чувство за патриотизъм като на подмятанията че Българите са нелегитимни владетели на земята си, той заявява, че е „владетел в земята в която се е родил” – като по този начин, точно както и в този цитат, той заявява, че правото е винаги на страната на силния. От сведението ние можем да заключим безспорно, че Българите са почитали небесните светлина. Това е засвидетелствано многократно и в фолклора ни, както и във волжкобългарските епоси. Важно е да се каже, че и българите са вярвали в твореца на небесните светила, но са считали и самите тях за божествени. У Волжките Българи и техните епоси, те(и не само) са така наречените Алпи и Диви, които са същества богоподобни, но не и равни на създателя:

…В далечни времена,
когато на Земята още нямаше хора,
Създаде Всевишният Тангра алпи-диви.
Първо създаде старшите алпи:
Слънцето, Луната и някои други.
От старшите алпи се родиха средните алпи…
/Сказание за Дъщерята на Шан/

3. В Дуклянова летопис пък пише:

Двата народа много се заобичали един друг, т.е. готите, а те са и славяни, и вулгарите, а най-вече за това, че двата народа били езичници и бил у тях един и същ език.

Разбира се, готите и българите не са имали един и същ език, но летописа от 10 век, няма как да е знаел това, защото цитираният откъс говори за по-ранно събитие. По-важно е сведението че българите са били езичници. Това доказва че те не са били раннохристияни(за всички запознати с темата, това е ненужно уточнение, но въпреки това е важно да се каже.

4. Арабският летописец Ал-Балхи пише през 850г.

Аз чух българите да наричат Създателя с името Едфу (Edfu) и когато ги попитах как те наричат своя идол, те ми отговориха – Фа  (Fa).

Това сведение хвърля доста въпросителни, върху съществуващите концепции за религията ни. Етимологическите, понятията Едфу и Фа, бяха успешно разчетени от съвременни изследователи, като П.Добрев, който пише: Съществува обаче още един, четвърти начин, с който иранците от района на планината Белур (дн. Памир) са наричали Слънцето: ягнобски aftoba, пущу aftaba, шугнански oftob, гиляндски efteb, язгулемски oftoba, сариколски oftab – Слънце /VS-ETD/. Точно това название практически съвпада с посоченото от Ел-Балхи като древнобългарско название, Едфу. В своя зенит, Слънцето е било наричано в този район с имената Адху и Едх. Съществувал е и епитетът  “еддх” – горящ, искрящ (П. Добрев). Но не е само това. Близо до планината Белур, във Ферганската долина, все още се среща и думата ФА – идол, кумир, включена в съвременния речник на персийския език на Assadis. Тази дума със същото значение съвпада с посоченото от Ел-Балхи  название на религиозните идоли – кумири при древните българи. Тези сведения посочват, че коренът на религията на древните българи се намират в района на Белур и Хиндокуш. Този извод не е случаен, защото всички данни сочат, че древните българи са живели в този район преди да мигрират към северното Прикавказие.

5. Арабският пътешественик от Х век Ибн Фадлан пише, че

те, борджаните са от вярата на магите.

А Захария ал-Газвини дава едно подобно разширено съобщение:

Буржан(България) е обширна земя на север. Денят там продължава четири часа, а нощта – двадесет часа и обратно. Жителите вярват във вярата на магите и езичниците Те са във война срещу славяните и са почти подобни на франките (западноевропейците). Те са също много умели в занаятите и корабоплаването.

„…някои от тях същински християни, а между тях се намират даже езичници, слънцепоклонници“ – арабският писател Ал-Масуд от X в. – един век след приемането на християнството в България…

Върху значението на термина маг, се е спорило много, но най-вероятно става дума за вид огнена религия. Върху това ще говорим по нататък.

С това не се изчерпват нацяло всички исторически извори, и но останалите ще разгледаме по-напред в изложението. Важно е да се каже че според досегашните извори ние сме от вярата на магите; едновременно сме и езичници; вярваме в силата на небесните тела, а религията ни е наречена „скитско заблуждение”, което я отнася към една от религиите на иранските народи.

2. Колобрите – жреческият елит на България

Преди да пристъпим към тълкуването на ролята и значението на колобрите, нека видим и къде са засвидетелствани те, у българите:

Надпис №14 на кансюбиги Пресиян при Филипи:  „Пресиян от Бога владетел на многото българи изпрати кавхан Исбул, като му даде войска, ичиргу боила и кана боила колобъра. И кавханът при смоляните…”

Надпис 65 на Кан субиги Омуртаг: колобърът, ичиргу колобърът беше мой храненик и умря вътре.

Надпис №69 на канасюбиги Малами: „Канасюбиги Маламир: Чепа, багатур боила колобър беше мой хранен човек. Той се разболя и умря вътре.”

В тези надписи не се споменава директно функцията на колобъра, но историците идентифицират колобъра като жрец, заради сведението на Теофилакт Симоката, относно Псевдоаварите(европеиските авари, който също принадлежат към скитската общност според антропологичните данни), в което сведение се казва, че аварските жреци се наричат боколобър(Bookolabrax). П. Добрев търси етимологията на „колобър“ в памирското къал – клетва. Според Иван Танев Иванов, названието колобър, калубар най-вероятно означава “вълшебник, магьосник”. Тази семантика може да се изведе от основата КАЛ на осетинския глагол КАЕЛАЕН (правя магия – инфинитив), прабългарския суфикс “-ба” за образуване на отглаголни съществителни и деятелния суфикс „-ар“.

Намерени са четири-пет изображения, на колобри, три от Дунавска България, и един гравиран у Съндъкът от Терачина, подарен на Папа Николай I, от Цар Борис I. Едно от тях е нарисувано на запазена керемида, друго от плочка, трето е изваяно в българските графити и го обрисува биещ тъпан над болен човек, а това от съндъкът от Терачина, показва колобър в момент на жертвоприношение. Изображенията са приложени, в краят на статията.

Известно е, че Колобрите са имали свое специално облекло, което е засвидетелствано при синът на Симеон – Боян, за когото се казва от Кремонският Епископ Лиупранд:

Той (Симеон) имал два сина; единият се наричал Баян, а другият, който и

до ден днешен живее и здраво управлява българите, Петър. Баян обаче чак дотам бил изучил магията,че от човек ставал веднага на вълк и на какъвто друг звяр поискаш. Боян се отрекъл от християнското си име Венеамин, и заедно с брат си Йоан носели все още българското си облекло.

3. За Бог или за Богове говорим при древните Българи

На този въпрос не може да се отговори еднозначно, но най общо древните българи говорят и за Бог, като създател на всичко, и за богове, който са създадени от Бога. От досега разгледаните извори, се вижда, че Теофилакт Охридски смята, че българите вярват само в богове(небесните светила), а летописеца Ал-Балхи, говори за един Бог, наречен Едфу(слънце). Нека сега разгледаме и българските надписи, макар повечето от тях да са силно повредени и понякога цялостният замисъл да не е ясен:

III надпис от Мадарският Конник …..беше отхранен …..развалиха и от бога Омуртаг вождът ……изпрати…….помогни ми……..

Хамбарлийски надпис: …. и брат му не го забрави и излезе и бог му даде и той опустоши следните места и крепости: Сердика, Дебелт, Константия, Версиникия, Адрианопол. Тези силни крепости той превзе. А на останалите крепости бог даде страх и те ги напуснаха и те избягаха в долната страна, той не забрави тази страна, откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам старикът император, плешивият, и завзел беше всичкое и беше забравил клетвите, и навлезе срещу него владетелят Крум, за да воюва … и отиде за да. … опустоших…

Силистренски надпис: .……ионзи , побеждавайки отиде … гърците в Маркели …(като) грифон. Излезе Никифор … от неговия д а не се съберат … гърците и отново се събраха … бог направи ….-ят бог направи и … и го срещнаха гърците … град и се спря в  … отиде в Адрианопол и … и военоначалниците……. неговите войски ….победи Крум и отиде … направи жертвоприношение на морето …….брата … и умря …. императорът …

Надпис №14: Персиан, от бога архонт на многото българи, изпрати Ишбул, кавхана, като му даде войски и ичиргу боила и кана колобъра. И кавханът към смоляните … Който търси истината, бог вижда и който лъже бог вижда. На христианите българите направиха много добрини и християните забравиха, но бог вижда.

Надпис от Балши(Албания): Покръсти се от бога архонтът на България Борис, преименуваният Михаил заедно с даденият му от бога народ в лето 6374.

Надпис №56: Кана субиги Омуртаг, обитавайки стария си дом, направи преславен дом на дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери , направи на средата могила и от средата на тази могила до стария ми дворец има 20000 разтега и до Дунава има 20000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг кана субиги. Нека Бог да го удостои да преживее 100 години.

Надпис №57: Кан субиги Омуртаг е от Бога архонт в земята гдето се е родил. Обитавайки стана на Плиска, съгради малък стан на Тича и премести войската си срещу гърци и сляавяни. И направи изкусно мост на Тича заедно с малкия стан и постави в този малък стан четири колони, а върху колоните два лъва. Нека бог да удостои поставения от бога архонт, като гази добре с крака си императора, докато тече Тича и докато …, като владее над многото българи и подчинява враговете си, да проживее в радост и веселие сто години. Времето пък, когато се съгради това, беше по български шегор елем, а по гръцки индиктион 15.

Надпис №58: Кан субиги Маламир, от бога архонт; неговият стар боила, кавханът Ишбул, направи този водоскок и го даде на архонта. А архонтът даде на българите много ядене и пиене, а на боилите и бааините даде големи подаръци. Нека Бог удостои  от Бога архонта да проживее заедно с кавхана ишбул сто години.

В Списъкът трябва да се прибавят и още няколко надписи, в който различни наши владетели, са споменати като „от бога владетеля ****”, които са идентични по своята същност и няма нужда да бъдат изброявани. От направеният разбор, може да се заключи, че във надписите оставени върху камък, българите говорят за един Бог, макар да почитат всички небесни светила, а и не само. Този един Бог, е този, който „вижда”, „дава на някого да живее 100 години”, дава цял народ на владетеля, дава правото да управлява, и всява страх у враговете на българите(Хамбарлииски Надпис). Кой е бил всевишният Бог, и как се е наричал? Тангра? Едфу? Мардуган? Зурван? Вишну Бога; IYI(иуви)? На този въпрос не може да се даде твърде еднозначен отговор, но нека разгледаме последователно различните теории, техните основания и недостатъци, и дали всъщност тези теории се отричат една друга, или са част от реалната ни религия.

4. Тангра

Надпис №6: Кана субиги Омуртаг от бога владетел. ….беше …и направи жертвоприношени на (бог)а Тангра … ичиргу

Около този надпис имаше много спекулации, но това което може да се потвърди със сигурност, че думите Жертвоприношение, и Тангра са ясно написани. Нужно е да се отбележи, че думата Теос(бог), почти липсва, като от нея стой само буквата С, а останалото е прието по презумция от Бешевлиев. Според същият, „Тангра е вишният бог на първобългарите, както свидетелства един късен турски ръкопис, и един силно повреден първобългарски надпис” – всъщност този летопис е от 17 век и се съхранява в Берлин. Копие от немски превод от него ще прикача в краят на този документ. В него се пита как се нарича Аллах(Бог) на езиците на различните народи, на което османците отговарят „Българите го наричат Тангри-дир. Местните българи живеещи в селата около връх Мусала, пък твърдят(но по устни сведения), че старото име на върха е било Тангра. МуссАллах всъщост значи „планината на Аллах”, и е възможно наистина да е било извършено потурчване на името.

На надпис от златната чаша от Наги Сент Миклош, Петър Добрев разчита:

BOILA ZOAPAN TESI DUGETOIGI BOITAUL ZOAPAN TAGROGI ITZIGI TAISI

Боила Жушан ти дава тази чаша в знак на свещенна клетва – като според него думата Тагроги е свързана с богът на клетвата(според него) Тангра, а коренът на думата трябва да се търси в памирското Тагра значещо бъди здрав.

Повече сведения, за Тангра, се намират у волжките Българи, където той е засвидетелстван у няколко от волжкобългарските епоси(Чулман Толгау; Шан Кизи Дастани), както и у Джагфар Тарихи. У сателитният народ на Чувашите(Сувари), е запазен култа към бога в силно изменен от първоначалният вид. Според „Сказание за Чулман, Тангра е създателя на дървото на живота и на всички Алпи и Диви, а по-късно и на хората:

В началото целият свят
бил потопен в мрака,
в който живеели алпите-дивове,
които не се нуждаели от светлина.

по необозримия Бой-Терек,
който представлявал основата на Вселената,
създадена от Великия Творец – Тангра.

Коренът на думата на Тангра е крайно любопитен, от гледна точка на неговото точно идентифициране в българският пантеон. Коренът му има двуяко значение, и може да бъде изведен от китайското Tian, той придобива значение Небе, Небесен Бог. Също толкова правдоподобно би звучал и паралелът на Тангра с Thunder(светкавица). По-долу прилагам някой от лингвистичните паралели в Индо-Европеиските езици изведени от Шегор Расате: Буквално ТАНГРА означава “гръм” – THUNDER на английски от келтски, DONNER на немски, и ТАНДРА на памирските езици. “Клетва пред Бога” е смисълът на близките понятия – TINGOR на уелски, и TOGARM на ирландски. А името ТАРА направо ни отвежда към пантеона на индоевропейските народи – с подобни имена те са наричали „Бога-гръмовержец“: келтите THARAN или THARANOUK, германците THOR, също и DONNER, а хетите ТАРУ или ТАРХУНТ. Така и името на ведическия Бог на гръма и войната ИНДРА също е сродно с ТАНГРА, и повече с ТАНДРА. По всичко личи, че под името Тангра нашите прадеди са почитали Бога-гръмовержец в далечното минало, а по-късно с това име са започнали да назовават Върховния Небесен Бог. За разлика от небесните светила и алпите-диви, Тангра е представен като космически разум, без образ и подобие.

“Тангра е духът на Вселената. Той няма образ и подобие, защото образът е нещо, а Духът е всичко, а всичкото е само дух.”(сказание Дъщерята на Шан)

Както се вижда понятието Тангра, е известно от най-дълбока древност, още от шумерският култ към върховният бог Дингир. Това което е сигурно, е че това далеч не е единственото божество, и култ познат на древните българи, но окончателно отпада остарелите разбирания на Бешевлиев, че Тангра е тюркска заемка у нас, тъй като във времената в който ние за последен път сме имали досег с изтока, тюрките все още не са имали дори слаборазвита религиозна система(според Гумильов, преди 2000 години, тюрките са вярвали единствено в духа на предците им). Едва много по-късно тюрките имат свойте първи допири до европеидните цивилизации, за да усвоят от тях някой понятия в техните религии, който макар да се позовават на бога Тенгри, всъщност са просто Шаманизъм в най-нискоразвита форма.

5. Жертвоприношения, Капища, Кумири

Много често в нашата история се изтъкват определени клишета, свързани с жертвоприношенията при българите. Забравя се да се изтъкне например, че те имат много по-особен и деиствително единствен по рода си на Балканите характер:

Отговор №89 на Папа Николай I до българите: Вие заявявате, че имате обичайда принасяте в жертва първите плодове и първаците измежду нещата – това сведение не само доказва че българите са били земеделски и овощарски народ, а не номади, но и че на боговете се отдава почит по един твърде специален начин.

Тук трябва отново да се върнем и към Теофилакт Охридски, който споменава следният епизод от житието на Енравота:

След като принесъл тържествено жертва и по този случай приготвил богата трапеза заповядал на доблестния Кинамон да седне на трапезата и да се нахрани заедно с другите началници.” Кинамон отказал да яде от идоложертвеното.

За каква жертва се говори, не става ясно, докато не погледнем едно от писмата на Николай Мистик, който уточнява обрядите на българите:

Именно сключените чрез клада и клане на животни съглашения не са нищо друго, освен езическо жертвоприношение. Не поглеждай на клането просто така и че се е случило, но разбери, че то има някакви тайствени причини според безбожието на онези. Понеже, защо не колят какви да е животни, но избират говеда и кучета и овце. Но, нека разберат, че това, което е станало, е станало от нужда, за която (нужда) са виновни обичащите войните и човешките кланета, именно богоомразните българи

Надпис №3 пък макар и силно фрагментиран казва: ….победи Крум и отиде … направи жертвоприношение на морето …

Като той говори за събитията описани от неизвестен византииски хронист: И Крум според обичая си  принесъл в жертва вън от Влахернската врата много хора и добитък. След това нагазил с нозете си във водата на брега на морето, умил се, поръсил войниците си и, приветстван от тях, минал между наложниците си , които му се кланяли и възхвалявали. Всички от стената на града гледали това и никой не посмял да окаже съпротива или да прати стрела срещу него. След като изпълнил всичките си желания и прищевки, той обсадил града и го заобиколил с вал.

На следващата година, новият владетел Омуртаг, сключва мирен договор с гърците, при който се споменават няколко много любопитни ритуали:

Игнатий Дякон пише за договора сключен между император Лъв и канасюбиги Омуртаг: “Защото той си послужи с техните обичаи, а те с нашите и по този начин осигури взаимното съгласие. Та така можа да се види ромейският император да прави възлияние с чаша върху земята да хваща троино сплетени ремъци, да обърне собственоръчно конско седло,  да издига нагоре трева и с всичко това да навлича върху себе си проклятие. А  езичниците да поставят ръка върху нашите Божествени символи и да се кълнат в тяхната сила.”

С риск да се отклоним от темата, е нужно да се вметне, че съществува и още едно сведение за българската клетва, от отговорите на Папа Николай I, който пише, че „когато вие сте желаели да обвържете някого с клетва за нещо, сте изнасяли меч и сте се заклевали в него.”… Но нека се върнем към събитията от мирният договор

А според Генезий:” При това  не използва нито нашия Бог и небесните сили, нито получилата плът Майка на нашия Бог Христос, а според очевидците на казаното и извършеното като някоя варварска душа, лишена от благочестие, използва за свидетели на сключването на договора кучета и това, с което нечистите народи принасят жертва, и ги разсичаше. А не се гнусеше за потвърждение да произнася с устата си това, с което си служеха.”

Последното познато нам сведение за жертва при българите, е пак от Теофилакт Охридски: Имаше и такива, които принасяха жертва (на) кучета.

След като изчетем сведенията, е напълно нормално да се запитаме на какво и къде са били извършвани тези обряди. В българия са намерени голямо количество запазени жертвенни олтари, като примерни снимки от тях, ще бъдат приложени в краят на документа. Те имат характерна правоъгълна форма, с очертания на правоъгълници(служещи за улей), по който да тече кръв или друга течност.

Капищата на българите, също имат характерна правоъгълна/квадратна форма. Най характерно е капището от Плиска, идентично на което, има в развалините на град Булгар. В края на документа ще прикачим снимки. Интересно е, че центърът на тези капища, твърде възможно са били фундаментът, на който са поставяни жертвените плочи но е перфектно възможно да е бил поставка за така наречените вечни огньове. По своята форма българските капища приличат, на зороастрииските ирански храмове на огъня, което навежда на асоцияцията с тях. Думата Капище, е модерна форма, на онова което в старобългарската литература се е наричало Капич, и думата има древнобългарски произход.

По-интересно стой въпросът с наличието или липсата на Идоли у древните българи. Не можем да подминем сведението, за въпроса: как те наричат своя идол, те ми отговориха – Фа … Индиректни сведения за идоли при българите, се споменават от Теофилакт Охридски, а в 41 отговор на Папа Николай I се казва, че „вие сте почитали идоли, на който сте се кланяли и принасяли жертви”. В ггрузинското житие на Св. Георги Агиоритис(с чиито текст не разполагам), се твърди че българите почитали „дна женска статуя”. Идоли на божества са намирани у сателитният на волжките българи народ на чувашите, но такива отсъстват и у нас, и у същинските волжки българи. Парадоксално е, че в езика ни има цели две понятия за идоли – „балван” и „кумир”, и макар да е ясно, че християнството е целяло да унищожи всичко езическо, неналичието на идоли, единствено може да ни навежда на мисълта че те (почти напълно) са отсъствали от нашата религия. Старобългарските писатели говорят с презрение за така наречената „Кумирня” – което остава неясен термин, вероятно синоним на капище.

6. Българският дуализъм и огнената религия на българите

Освен формата на капищата ни, у нас българите се наблюдават и редица други дуалистични елементи. Доскоро изследователи като покоиният акад. Йордан Иванов, свързваха тези култове единствено с богомилите и павликяните, но традиции като носенето на мартениците, се свързват чак с преселението на българите, както е засвидетелствано у песните на Веда Словена.

Де си е, мале, маринка,
Белу ми сукну царвену.
Фаркнала ми летнала
Летнала ми лестувица,
Летнала ми уть край земе
Утъ край земе, слану море,

Чи е летнала лестувица,
Летнала е утъ край земе,
Та си дойде на Белъ Дунавъ;

Самото учение на поп Богомил, е силно повлияно от зороастризма, в своето изострено чувство за това „кое е от дявола” и „кое е от бога”, като последното е силно критикувано от Презвитер Козма в своята беседа. Богомилският мотив за разделянето на света между доброто и злото, също не е чуждза Зороастризма.

Нужно е да се отбележи и една твърде любопитна връзка между култът към Зурванизма(една от иранските религии), у нас, и свързването му с празника Сурва. Ще си позволя да цитирам Данаил Илиев: Факта, че българския вариянт на името на този бог – Сурва е идентично с оригиналното Зурван, говори за това, че дунавските българи са наследници, както на култа към Зурван, така и на българите дошли от земите където се е говорел авестийския език! Зурванизма и Зороастризма са огнени религии при които огъня е почитан с различни ритуали, и е смятан за земна форма на небесния огън на слънцето. По същия начин чрез огнените български обичаи – Сирни, Сурва, Жив огън, се почита огъня, като се палят и прескачат огньове за здраве, правят се факелни шествия. Някои средновековни автори твърдят, че религия на дунавските бурджани, тоест българи, е била „вярата на магите“ – зороастризмът! Учудващо е колко си приличат българските кукери и изображенията на Зурван! Зурван е изобразяван като човек с лъвска маска с змия над нея и с криле, държащ жезъл и меч, от друга страна българските кукери са с животински маски по които често се слагат птичи пера във форма на криле, а кукерите носят и дървени мечове и тояги с чимшир(или факли) Необходимо пояснение, към думите му, е фактът, че Зурван е богът на времето в иранските религии, а зурванистите го почитат, като се обличат като кукери, и прескачат огньове. Всъщност всички наши огнени обичай, намират именно обяснение в нашият произход, и макар днес да са разпръснати и отделени един от друг, са били част от религиозната ни система. За култът към Зурван обаче, е нужно да посочим следният популярен стих:

Сурва, Сурва, нова(весела) година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна,
жив и здрав и догодина,
до година до амина!

Ако заместим Сурва със Зурван песничката се превръща молитва към бога:

Зурван, Зурван, (дай ни) нова(весела) година,
(дай ни) златен клас на нива,
(дай ни) червена ябълка в градина,
(дай ни) пълна къща с коприна,
(дай ни) живот и здраве и догодина,
догодина до амина!

Тук е мястото да се отбележи, че понятието Амин има зороастрииски произход, също както и американската дума за Рай – Paradise, но и самата българска дума Рай, която на авестииски означава – облян от светлина. Понятието Бог намира своят паралел в староперсииското Бага, със същото значение.

6. Гадаене и врачуване

До нас са достигнали, три преки извора, че българите са използвали гадаене, врачуване или магия, в свой бранни акции, като винаги те са завърпвали с успех. Нека ги разгледаме:

1.Българите отново нападнали Илирик и някои от ромейските военноначалници им се противопоставили със своите отряди. Но понеже онези си послужили с магии и заклинания, ромеите претърпели позорно поражение и освен малцина всички загинали. Звезда-комета предсказала тяхната гибел и гарвани летели над тях… /Йоан Зонара – за събитие случило се през 515 година./

2.При бързото бягство ромеите се тъпчели едни други, а настаналият поради някаква магия на варварите мрак забулвал очите им, те не виждали къде бягат и загинали, налитайки в огромни пропасти. По този начин загинали повече от 60 000 души и цялата дълбочина на пропаста се изпълнила чак до горе от многото нападали вътре хора и добитък /Йоан Антиохииски за българският отряд помагащ в бунта на Виталиан/

3.Вие разправяте че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да съблюдавате дни и часове и да извършвате заклинания, игри, пеения и някакви гадания, та желаете да ви поучим какво трябва да вършите сега в подобен случай… Но ония неща, които сте споменали, тоест съблюдаването на ден и час, заклинанията, игрите, нечестивите пеения, и гадания, са дела дяволски, които благодарение на бога вече при кръщаването сте се отрекли и напълно.   /Глава 35 от отговорите на папа Николай I/

Тук е мястото да се каже, че розетата от Плиска, също е служила за гадаене, и макар ние тук да не се спираме на неиното детаилно значение(а именно теориите, че тя е хороскоп, или медальон), е нужно да кажем че закачена на връв, тя е била ориентир за древните колобри. Днес е сигурно, че тя не е била единствена, съдейки по начина на изработка. В два от останалите отговори на Папата се споменават някой важни парчета от пъзела относно магията:

Отговор №62 – Вие разправяте, че преди да приемете християнството, у вас бил открит един камък, от който, ако някой вземе нещо за болест, случва се да добие цяр за тялото си, а някога – да остане без полза…

Подобни случай са познати и от Волжка България.

Отговор №47 – Вие се допитвате дали е позволено в Четеридесетницата да се отдавате на игри. А това не е позволено… не само тогава но и в никое друго време…

Това донякъде обяснява, че игрите също могат да се считат за част от нашите древни вярвания и представи за света. В случая не е ясно дали става дума за Хоро, или за Кукерски или трети вид игри.

Странната необяснима подредба на девташларите(дяволските камъни) около Плиска, пък навежда на мисълта, че броят и местоположението им спрямо едни други, така и спрямо посоките на света не са били случайни.

Тук е мястото да се отбележи, и че българите са считали кръвта на своите водачи и на сънародниците си за свещенна. Това се потвърждава от цариградският Синаксар, където пише че след като Дицевг бил „ослепял, намразен от народа бил удушен с въже от приближените му“ Кръвта е свещенна, и в така наречения етически кодекс на Балкарците(кавказките българи) Езден Адет. И до днес кодекса е отчасти преведен на Български, а той съдържа над хиляда пословици и мъдри мисли от Балкарският народ. Ето какво се казва там за Кръвта:

Не смятай за глупак глупавия син на умен баща.
Не смятай за умен умния син на глупав баща.
Кръвта е изтекла – душата е изтекла.
Което е просмукано в кръвта, то само с душата излиза.
Което диктува кръвта – това говори душата.
Ако нямаше кръв – и душа няма да има.
У когото е развалена кръвта – у него и плътта е развалена.

7. Небесните Светила – Слънце; Месечина; Зорница; Янкул…

Стори го Бог сур елена;
на чело му ясно слънце,
на гърди му ясен месец,
на гърба му ясни звезди.

“…Подвижните светила са седем. Господар им е Юпитер (Йо). Той направлява времето…” Този надпис от Мурфатлар (Северна Добруджа) свидетелствува за особеното място на Юпитер в българските народни вярвания. В народните предания той се възпява под името Янкул/Янкул Войвода

Тук, ще се опитаме да съпоставим фолклорното почитане на различните небесни тела, тяхното почитане от древните българи, и наличието им в епосите на Волжка България…

Слънце – Той е често срещан образ в българския фолклор. У нас слънцето е представяно като мъж, за разлика от западноевропеиските народи и техните песни. То се жени за земно момиче, надбягва се с юнак; има сестри – Зорницата и Вечерницата, брат – Месеца. Слънцето носи плодородие и топлина. Живее на края на света. Слънцето се ражда в началото на годината – Еднажден. От песните, той е известен и под името Райко, което етимологично означава Лъч Светлина(На западноиранския кюрдски език Roj (Рой) има две значения – Слънце и ден.) През 9 век, е бил познат като Едфу. У волжките българи Слънцето е известно под името Мар/Нар/ а празникът Еднажден, се празнува под името Нардуган – слънчева нова година.

Слънчице, Райко, мил сине,
кали ти майка поръча
до пладне ясно да грееш,
от пладне в облак да зайлеш,
че изгоряха, Райко ле,
овчари в росни ливади,
орачи в черни угари.

Във Веда Словена, паралелно съществуват Бог на зимното и на лятното слънце:

Бог Коледа/ Млада Бога – бог на зимното слънце и дома/младенец. Има шестокрил кон с който обхожда земята на Бъдни вечер, за да пречисти земята и домовете. В

негова чест на Баден вечер(Бъдни вечер) се пали нов огън – Бъдник, ако не е наготвен курбан не се пали за да не дойде Бога и да види че няма вечеря и да се ядоса. От Коледа е пременен (новото слънце). Рожденството на Малденеца известява Зората.

Млада Бога и Коледа
Чудну ми дете нишенлие,
На лику му ясну сланце,
Фъ рока му златна книга,
На книга ясни звезди.
Малку дете млада Бога;
Да са шета пу земе-та,
На рока му Златна книга,
Та си учи млади юнаци
Млади юници малки моми,
Да ни ми грехъ усторетъ:

Образа на слънцето се открива и у Сива Бога, който обикалял със шестокрил кон, и разпръсквал тъмнината, но като народ, силно тачещ слънцето, с него са свързани още Йогница Бога: „билъ Богъ който давалъ топлината като пращалъ огань на сланцето”, както и Летна Бога. Нека погледнем какво пишат волжките епоси за Слънчевия Бог:

Всевишният създал
три могъщи алпа –
дивовете Мар, Тур и Булут.
Всевишният наредил на Мар
да бъде Слънце,
а на жена му Турун-Аби –
да осветява Луната…

Слънчевото семеиство – Преди всичко трябва да се спомене Слънчовата майка – Тя се среща предимно в българския фолклор. Тя се грижи за своя син Слънцето, живее на край свет, грижи се за благополучието на хората… Но също така и сестрата на слънцето – Зорница/Деница(Името й може да се свържи с авестийската дума за вяра „daena“, преминала впоследствие в тюркските езици като „din“. То напомня и за българската дума „ден“ – светлата част от денонощието. В крайна сметка може да се етимолигизира като „носеща светлина, вяра“. В фолклора ни тя се представя като сестра на Слънцето, която се жени за юнак, надбягал Слънцето. Тя е покровителка на овчарите и пастирите, както е и господарка на болестите.) както и брата му Огнян.

Снощи се Павел похвали,
че си има добра коня,
добра коня вихрогоня,
да обиде по свье поле,
да надода сънчу сестра,
Сънчу сестра, ясна звьезда.
Павел на сънце говори:
– Я ще си, сънце, надоде,
да си зема сънчу сестра! –

Месечина – У волжките българи за запазено преданието за борбата между тъмнината и бога на тъмнината Тъма-Таркан(месечина), и светлината Мар(слънце). Арабина Хаджи-Омар, ни е дал информация за древен ритуал символизиращ борбата между злия бог(Тъма-Таркан) и светлината: Изграждала се снежна крепост, в която се поставяла кукла на злия бог „Тама-Тархан“. Името Тама-Тархан вероятно идва от “тьма таркан” – “черен управител”. Участниците в празника си поставяли маски и се разделяли на две половини. Едните защищавали снежната крепост, а другите се стремели да влязат в крепостта с помощта на огромно чучело на кон, бик или камила, направено от бял матерал. По време на шествието бялото чучело било носено на високи копия или возено на талига, а всички пеели и свирели на тръби и думкали тъпани. Крепостта се превземала обезателно а куклата на “Черния бог” се окачвала на дърво. Церемонията вероятно символизира битката между злите сили и светлите сили, което е много характерно за космологията на иранските народи. В Българският фолклор месечината е по-слабо представена от слънцето.

Почитта към небесните светила без съмнение е свързана с устроиството на древният български календар, който ние твърде малко познаваме.

8. Свещенните животни и дървото на живота

Бегъл поглед върху съкровищата на българите, мадарският конник, съндъкът от терачина, или старозагорските каменни релефи, ни дават възможността да открием съществено количество от митологични животни.

Пашкунш – птицата, която пренася Юнака от приказката Тримата братя и златната ябълка, от долна в горна земя. Нейни изображения има на каните от Наги-Сент Миклош, както и на златните пластини от преславското съкровище. Широко разпространена е в иранския свят под името Сен-мурф, или Симорг.

Грифон; Барадж; Хала; Ламя; Змей Горянин – Всъщност в фолклора Змеят, е добрият герой, който прази народа от Халите и Ламите. Змеят е стопанин на местностите и селищата. Той се бори с чуждите змейове, осигурявайки плодородие на охраняваното от него място; докарва дъжд. Така в образа на змея се открива богът на дъжда, гърма и плодородието. Основните му противници са халите и ламите, които са негови сестри и носят само бедствия – порои, мъгли, градушки бури и т.н. Змеят, както и Слънцето се жени за земно момиче, ражда му се дете, което е чудно.

Избухнала ми лютана змия,
лютана змия със девет глави
от Черно море кът равно поле.
Я га вървяла лютана змия,
лютана змия със девет глави,
я га вървяла, земя текнела,
я га ичала, гора сушала,
я га цвилела, небе цепила…
Та е вървяла лютана змия
три деня и три вечера,
не намерила вода да пие.

Във Модарският Конник открит през 2002, в Авганистан, се вижда как Юнак пронизва с копието си грифон. В един от силно повредените надписи на българите №3a се споменава животното гриф(он) но контекстът е неясен. От друга страна Волжките Българи, смятат Барадж-а за добър змей, покровител на управляващият род. Днес символа на град Казан е именно той. Трябва да се спомене че сарматите са носели за знаме чучела с глава на дракон.

…Решил Аудан,
че Всевишният е посочил Барадж
като знак за своята милост
към българите.
Той помолил Барадж
да се засели в планината Урми в Есегел.
И заповядал да извезат на знаме
образа на Барадж…

Кучето и Конят – Тези две свещенни животни, засвидетелствани в мадарският конник играят ключова роля във вярванията на българите. Енодий, казва за нас:

Кой би устоял на народ, който се носи и храни на своето бързо животно , а според Псевдомаврикий:

Българите обръщат голямо внимание да се упражняват да стрелят от конете си.Не само самите те са въоръжени, а и конете на знатните са покрити отпред с желязо или плъст. По време на сражение за тях е много вреден сбитият пехотен строй. Той е опасен за тях, понеже са конници и не слизат от конете си. Те дори трудно могат да стоят на краката си, понеже са свикнали от малки да се движат на коне…

Във отговор №33 на папа Николай I до българите, се казва: Глава 33 – Вие заявявате че когато сте влизали в сражение, досега обикновенно сте носили като военно знаме конска опашка, и искате да узнаете какво трябва да носите вместо нея. Какво друго освен знака на светия кръст?…

Из Дунавска България, и земите на Кубратова България(по специално Барсилия) са открити множество амулети изобразяващи ездач на кон. Идентични са открити и от разкопките около град Мерв, съставляващ ключов пункт за цивилизацията условно наречена днес BMAC(прото-балхарците).

Любопитно е да се каже, че макар и по-слабо известни такива амулети са намирани и на кучета, като са класифицирани именно като български. Образ на куче се октрива и на един от артефактите на Преславското златно съкровище. Според Константинополският Синексар, тялото на одринският Архиепископ Мануил било „хвърлено на кучетата за храна” от регенетите Цок, Докум и Диценг.

Сур Елен – Широко застъпен у българският фолклор, той намира своят произход като мотив още от легендата за братята Утигур и Кутригур, описана от Прокопий: Разказват, ако разказът е верен че неколцина младежи кимерийци/българи/, били на лов, една сърна като бягала от тях, скочила в тези води. Младежите обзети било от честолюбие, било от някаква ревност, или пък заставени от някакъв дух, последвали сърната и никак не я изоставили докато не стигнали заедно с нея на отсрещния бряг. И това което те гонили, каквото и да е то, изведнъж изчезнало. В много народни песни чест мотив е именно ловът на Сур Елен, както и задължителният облог в него

Хвала тебе, лудо-младо,
тизе имаш добра коня,
добра коня вирогоня,
вири, ветри надигрува,
ясно слънце надваркува;
язе имам дробна лова,
дробна лова, сури елен,
ако можеш да го стигнеш,
ти че мене да залибиш,
ако не мош да го стигнеш,
че ти земем добра коня. –
Верен облог учинили.

Много често, Еленът отглежда изоставено дете и то се превръща в силен Юнак, водач на народа си. Името Ави-Тохол(синът на сърната), се потвърждава от този широко застъпен мотив в народните песни на българите. Нека ги погледнем:

Теб ща та сърница откърми
Сърница, Дамянчо първескиня.
Ката вечер тук ша доада
Докат та синко отгледа.
Както е мама заръчала,
сичко е тъй станало.
Ката вечер кога зорница изгрее
Сърна Дамянчо кърмеше
Като пък месец зайдеше
Сърна му челце близеше.

Еленът също е предствен въ българските скални графити, а в унгарската хроника Пикта Хунгарикум, има поместено изображението на братята Хунор и Магог(Хунът и Скитът), отиващи на лов за сърми. Облогът бил, че който я улови, ще се ожени за дъщерята на владетеля Булгар.

Алпите във волжко-българският епос

Официалната наука отрича тяхната връзка и автентичност. Нека все пак отделим малко от нашето време за да решим дали това е така. По въпроса, ще цитираме покоиният Шегор Расате, който е развивал проблематиката:

Хърс е върховният алп-див, най-почитан от българите. Това е видно от имената на много селища по нашите земи: гр. ХЪРСОВО в Делтата на Дунав (на румънски Хършова), две села ХЪРСОВО в Лудогорието и едно до Мелник със същото име. Вероятно името на Хурса носи и град КУРСК в Русия. Култът към Хурса е съхранен и в ЛудогориетоАлп Хурса е почитан и като Железният Баща (Демир Баба на турски). Железният Баща е Великан на Великаните и Заповедник на водата и огъня. Той е представен като юнак-конник, въоръжен със сабя, но също така той е обут в

железни обуща и носи желязна брадва, съответствуващи на името му. Железният Баща се смята за Всеобщ Баща на 72 народа с техните царе. Той е научил хората на много знания и умения – на първо място да добиват и обработват желязото. Като Всеобщ

Баща Железният Баща съчетава образите и свещените животни на двамата легендарни царе-праотци на българите – далечният Болг и късният Авитохол. Той може да се превръща както във вълк, така и в сърна. С него са свързани поверията за дванадесет бели вълци и дванадесет бели сърни, явявали се в Лудогорието. Алп Хърса е изковал оръжието на средните алпи, но също така той е представен като покровител на хората, във връзка с мита за сътворението на първите хора:

И Тангра повелил:
да вложи Хърса в хората
своя огнен дъх.
Така у хората
се е появила душата.
А тя е безсмъртна
и е главното в човека.

…Той бил неуморен ковач
и пребродил цялата Зема
в търсене на руда
за своята ковачница.
По неговите пътеки
и сега хората вървят,
и считат Хурса
за свой покровител.
Никой не може
да пресече пътя на Хурса,
иначе изчезва силата
на оръжеито му…

Като Син на Слънцето, Хурса съответствува на индо-иранския бог Митра.

БАРС (СИВА) – бог на справедливостта, съдник между алпите.

…Могъщият Алп Барс,
който в гнева си
може да убие само с поглед,
иначе беше добродушен див.
Имаше Алпът Барс,
който приличаше на барс,
две огромни очи
– всяко с големина на тас.
Можеха да лишават от сила,
да местят планини
и да изпепеляват
всичко живо с огън…

По своята същност Алп Барс съответствува на хиндуисткия бог Шива – в гнева си той също изпепелява всичко живо с поглед. Шива съчетава в себе си противоположностите на живота – любов и омраза, живот и смърт, творение и разрушение. По волята на Брахма  той сътворява Света, но също така го разрушава с космическия си танц, когато упадъкът в него придобие необратим ход. В това космическо жертвоприношение Шива унищожава всичко нездраво, за да засили здравото за новия жизнен кръговрат. Вероятно под името Барс е почитан един архетипен арийски бог, пазител на мъдростта и божествения порядък на Света. Самият Георги Раковски възкликва:

“…О, ти Сива! Наш старобог! Кога си се изменил и си станал Василица, т.е. празникът на св.Василия? Ти, що се славеше по гори, при студни извори и при Бял Дунав, де се пиеше безсмъртна вода със златни чаши и съсъди!”

Българските народни обичаи, свързани с Васильовден, напълно съответствуват на култа към Сива. Децата сурвакат възрастните със сурвачки за здраве и прогонване на злите сили. Ударът с дряново дърво е символичен акт на космическото жертвоприношение, с което Сива обновява Света и го подготвя за новия живот през Новата година.

БАРИН – бог на войната и победата. Името му означава “Победоносец”. Барин също така е предводител на войните, загинали в бой, които живеят в неговия рай на Небето. Алп Барин взема страна в битките на Земята, и дава на своите избранници всевъзможни знаци и поличби, за изхода от битките и ключа към победата.

…Когато неговите избранници
не разбирали знаците му,
търпели поражение,
но Барин ги спасявал.
В битките участвували
загиналите алпи.
Разделял ги на две войски
– тъмни и светли алпи.
Ако победят тъмните алпи,
това предвещавало:
Избранниците на Барин
ги очаква поражение.
Ако победят светлите алпи,
това предвещавало:
Избранниците на Барин
ще постигнат доблестна победа…

Действително нашите прадеди винаги са търсили поличбите на Барин във военните си дела, и това е направило впечатление на папа Николай: “…Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да съблюдавате дни и часове и да извършвате някакви гадания и заклинания…” (35-ти отговор на папа Николай) С тези си качества Барин съответствува на върховния скандинавски бог Один (Вотан).

…Приемал той (Барин)
вид на прекрасен сив вълк,
в памет на Тун Бури
– своя загинал брат…

Както е известно, именно вълкът е свещенното животно на Один, а Бури е неговият дядо. Один също е предводител на загиналите воини, живеещи на Небето в неговия дворец Валхала. През деня те също се сражават помежду си, а през нощта пируват.

КУБАР – бог-гръмовержец, син на Алп Барин. Той е наследил мълнията на баща си чрез жребий. Отношението Бог на войната-баща и Бог на гръма-син ни отвежда към скандинавския пантеон – същото положение там заемат Один и Тор. От друга страна ведическият бог Кбера носи същото име, но той е Бог на богатствата и мъртвите, и пазител на Севера. В народните вярвания на дунавските българи Алп Кубар съответствува на св. Илия. А неговият празник Илинден съответствува на келтския празник Лугназад.

БАРАН (ОВЕН) – брат на Алп Кубар, който след неуспешния жребий за бащиния меч-мълния избягал надалеч.

ДЖИЛ – бог на вятъра. Той съответствува на ведическия бог Ваю, чието име е близко до нашия глагол “вея” – богът, който вее.  Джил другарува с Кубар, но понякога двамата богове се карат, и тогава се разразяват бури.

СОКОЛ – отначало е бил страж на пътя към Севера, към остров Чулман (Туле) в Северния океан, където са живели много алпи. Измамен от коварството на река Дулосу, той разбил крилата си в нейното ждрело.

…Пожалил Тангра Алп Сокол:
дал му нови крила
и нова служба.
Започнал Соколът да пренася
душите на мъртвите
на високото Небе,
в съда на Всевишния…

АРТИШ – богиня на домашното огнище и покровителка на семейството. Нейното име е близко до това на свещения храст арча, с което зороастрийците поддържат свещените си огньове. Такава богиня е заемала важно място в пантеона на скитите – под името Табити, спомената от Херодот. Той я отъждествява с Хестия – гръцката Богиня на домашното огнище. Според митологията Артиш загива за да спаси голямата си любов алпа бат Терек. Убита е от демона Шурале. Артиш на украински означава Хвоина. На волжко български хвоина е арча, а на български се използва диалектно – Ардък. В чест на богинята ритуалните огньове на българите на сирни заговезни, както и при ритуали за гонене на болести се палят със клонки Хвоина. Богинята е централен персонаж в “Сказание за дъщерята на хана” и “Сказание за чулман”.

9. Мистерията IYI

Съдеики по розетата от Плиска, в която IYI заема централно място, обединяващо седемте небесни светила, можем да заключим, че IYI е символ на  върховният създател на света. Може да се смята, че той съответства на Вишну Бога, както е наричан той у Веда Словена. Според някой, IYI е знак на бога Тангра, и това може да се приеме, ако се затвърди, че Тангра е върховният Бог на българите, което засега е прието въз основа на доказателствата изброени в точка 4. Заслужава си да се отбележи и мнението на П.Добрев, който смята че IYI трябва да се чете буквално, за да се получи думата иуи, или по-точно Юви, която от своя страна е обвързана с понятието Канас Ювиги. Това предположение, той прави възоснова на неговото разчитане на надписа от кръста от Балчик, където той разчита словосъчетанието ИЖИ ПРИ IYI XHДРЕ, като „Ти който пред IYI се поклони”. От своя страна той продължава изтъквайки приликата на думата Иуви, с думата Йовис, както е наричан римският Бог Юпитер. По-този начин, той приравнява IYI с „Йо” от бесараб, и Янкул от фолклора. Хипотезата е интересна и оригинална, но няма достатъчно доказателства, за да се приеме или отхвърли.

Важно е да се отбележи, че IYI е намиран в над 300 места, върху крепостни стени, по керамични съдове, върху керемиди, на старобългарски пръстен, върху обредни хлябове, по оброчни кръстове, и на всевъзможни други места. Въпреки това, именно Розетата от Плиска ни убеди, че с IYI се е означавал Всевишния(вероятно наричан и Тангра/Дядо Боже/Бог). В приложението към документа, ще приложим снимки от някой изображения на IYI. Според повечето историци знакът IYI, както и само Y в поредица от 5 или 7(YYYYY; YYYYYYY) е носел щастие и е отблъсквал злите сили.

10. Приложение – снимките към статията може да намерите в Галерията

Още за Тангризма в раздел „Тангризъм“

35 Responses to Родна Вяра

 1. МИКО ВЪЛЧЕВ каза:

  Чудесни материали дано на нашия народ му дойде акъло в главата да отхвърли еврейската идеология налечена християнство

 2. ТЕНГРИАНИН каза:

  СЛАВА МИКО, БРАТЧЕ, ДОБРЕ ГИ ПРЕДУПРЕДИ ПО ЕВРЕЙСКАТА ТЕЛЕВИЗИЙКА. НИЕ ИДЕМ!!

 3. фсафафс каза:

  Чакай малко кои богове и кой тангра? Това което наричаш богове са демони , които са се представяли за богове пред хората и са ги залъгвали. Не ние не сме първо българи , ние сме хора като всички останали. А тангра извинявай защо не се защити срещу покръстването – къде спа и дрема? Защо не порази с гръм княз Борис , защо не направи така , че земята да се разпука и да погълне византииците? Виж ще ти дам един цитат от Библията и помисли върхо нео.

  [5:34] Но в синедриона стана един фарисеин, на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време;
  [5:35] а тям каза: мъже израилтяни! помислете си добре, какво ще правите с тия човеци.
  [5:36] Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин души: той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезваха.
  [5:37] След него, когато беше преброяването, яви се Иуда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха.
  [5:38] И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте; защото, ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши;
  [5:39] ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да не би да излезете и богоборци.

  Деяния на апостолите

  • ritnigo каза:

   Тангра се е защитил доста добре от посегателството на християнството.Празнувайки „християнските“ си празници, се замисли за обредите които изпълняваш, християнино :)И първо си българин, а след това всичко останало.Иначе си безродник.Няма родина наречена Християния, нали?

  • фсафафс каза:

   Добре rintigo не искам много да ти спамя под блога,но не почакай искам да ти пратя да видиш едно нещо и тогава пак ще си говориме.

   http://www.vbox7.com/play:ddc92594

   Искам да ми отговориш защо се случва това свръхестествено чудо и в името на Кой Бог се случва.

   • ritnigo каза:

    Чудото се случва заради веществото бял фосфор 🙂 Много поздрави от Страбон ако почнеш да ме питаш как и откога се получава бял фосфор.Виж и за органичните разтворители и за забавяне на реакции.
    А в името на каквото си пожелаеш и аз мога да запаля огън с бял фосфор.

   • ritnigo каза:

    Блога не е мой.Аз съм един от малкото(тия дето се броят на пръсти според теб) последователи на Тангра.
    Или иначе казано БЪЛГАРИН.Българин съзнаващ колко вредно е християнството.
    Изповядвай си го със здраве, но не ми го слагай пред това че сме българи.
    Бре къфф съм толерантен-ама като повечето езичници…
    Безмислено е да продължавам, нали?

  • Пн каза:

   Демоните създават лъжата,говорейки,че нашите Богове са демони!!!

 4. ritnigo каза:

  Ако със същите уреди застане до някой заварчик имаш ли идея как ще го обожестви 🙂

  Колко са свидетелите на измерванията?Така ли се провежда научен експеримент?От статията не става ясно получил ли е разрешение или нелегално е вкарал апаратурата в малкото си куфарче.Ако е получил разрешение, значи „отците са знаели-в 21 век колко начина искаш да ти измисля за повишаване на ел магнитно излъчване?:)
  Щях да се учудя ако ученият не е руснак 🙂

 5. АФАСФка каза:

  Хайде сега и аз ще ти отговоря някой неща. Казваш , че езичеството набирало сила това няма нищо което да ме учудва.

  много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;

  Евангелие от Матея 24: 11

  Просто края на света наближава и за това се увеличават лъжеученията и неверието. А по темата за безродника , ако си българин трябва да уважаваш правото на отделният индивид да вярва в каквото пожелае , но тук си е казано в Библията

  Но Петър и Иоан им отговориха и рекоха: съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога

  Деяния на апостолите 4:19

  Т.е. аз съм длъжен да се подчиня на Божията воля преди всичко , а не на това , че ти ще ме наречеш безродник.

  сатаната е падналият ангел който мами хората и ги заблуждава по всякакъв начин да не вярват в БОГ като в случая ги кара да вярват в лъжливи богове като тангра например. Ти казваш , че всяка вечер цъкаш със сатаната белот , ако не се покаеш и не приемеш Господ Иисус Христос за Спасител ще прекараш цяла вечност със сатаната , само , че преживяването няма да е от най-приятните.

  И без клишето , че Църквата им е платила за да си измислят и да плашат горди нацисти като тебе.

  Що се отнася до Благодатният огън ми иди и докажи , че не е така. Само , че до сега никой не е успял , не вярвам и ти да успееш с твоите клишета

  • АФАСФка каза:

   http://www.vbox7.com/play:09dab8ed

   http://www.vbox7.com/play:f6dbb8ea
   Ако искаш,прегледай тези линкове.

  • ritnigo каза:

   Четеш избирателно и се заяждаш като жена.

   АФАСФка says:
   А по темата за безродника , ако си българин трябва да уважаваш правото на отделният индивид да вярва в каквото пожелае , но тук си е казано в Библията…

   ritnigo says:
   Изповядвай си го със здраве, но не ми го слагай пред това че сме българи.
   Бре къфф съм толерантен-ама като повечето езичници…
   Безмислено е да продължавам, нали?

   Горд съм с това което съм.А именно-българин.После съм всичко друго, включително и това което просто не би могло да ти дойде на ум.
   Със сатаната имаме уговорка.Аз да се бъзикам с християните, а той ме прави шеф на отдел в ада.Така задоволявам и естественият си садизъм, макар че ще трябва да почакам да умра.
   Представи си сега как в ада ще те посрещне плакат на който съм изобразен аз в цял ръст(другата част от уговорката ни е за промени и рекламни материали), с насочено обвиняваща напред към теб ръка и те питам:
   -А ти изпи ли си хапчетата?

  • ritnigo каза:

   Клишета има само в мозъците промити на християните.Прочети всичко което си писахме днес и виж като махнеш цитатите от писанията си какво остава.Това е големият проблем на християните ловци на души-клиширани сте.
   Благодатен огън-стар ама много по-стар трик е от християнството.Обясних ти го.Като не щеш обяснение що питаш?Вярвай си че бог го пали и бъди честит с вярата си.Което не значи, че не си безродник.В тоя блог се говори за българи и българско.А на практика няма един християнин направил рейд до тук с клишетата си и който да каже, че е първо българин и после християнин.Един няма.
   Безродници…Тангра бди!

  • Aldebaran каза:

   ТАНГРА означава “гръм” – THUNDER на английски от келтски, DONNER на немски, и ТАНДРА на – хората с болест на Даун, трябва да се гордеят, че са по-умни от вас. Тангра е гръм- Тор – Зевс – Юпитер- Сет в Египет 😉 … Главният Бог е Слънцето. само кафево за вас!

 6. АФАСФка каза:

  http:// www. vbox7. com/play:09dab8ed

  http://www. vbox7. com/play:f6dbb8ea
  Ако искаш,прегледай тези линкове.

  • АФАСФка каза:

   „И без клишето , че Църквата им е платила за да си измислят и да плашат горди нацисти като тебе.“
   Това се отнася за линковете които ти дадох,прегледай ги.Просто не може да се пращат линкове в този сайт,за това го пиша като нов коментар.

   • ritnigo каза:

    Не бих си позволил да кажа, че им е платено.Не е нужно да ти платят, че да си вярваш.Малко по-сложно е когато трябва да убедиш друг да ти повярва 🙂
    Единият е прекалил с четенето на Данте, а другият е изпаткал от четене на християнска литература преди нещастният случай.

     • АФАСФка каза:

      Разгледай плочите и розетите.На никоя от тях не пише „Тангра“.

      • ritnigo каза:

       Запознай се със съдържанието на блога поне.След това се прави на интересна.
       Скучна си, християнко.Препоръчвам ти да си пиеш хапчетата и да си лягаш.
       А преди да си легнеш влез в секцията Митология, почети, преспи, пак почети и накрая вземи библията и си я удари в главата.Така можеш да получиш и гънки.драскай си ако искаш.На всичките ти тъпи въпроси има отговори-някъде из блога.Търси и ще намериш.

       • АФАСФка каза:

        Първо съм момче.Второ не аз,а май ти се правиш на интересен.Трето,какво да се запознавам със съдържанието,то тука всичко e пълни глупости.
        А,отделно предполагам,че дори не си си направил труда да прочетеш какво ти пратих,но за теб е най-лесно да напишеш някое глупаво клише,използвано от още по глупави хора.
        Докажи ми всичко това и може и аз да стана привърженик на Тангра,знаеш ли.. 🙂

        • ritnigo каза:

         Чел съм го това което ми прати.Много преди теб.
         А ти изпи ли си хапчетата тая вечер?

 7. Патриотъ каза:

  Добре вие тангристите ни се водите,ни се карате. Какво предлагате да направим заедно-обединени срещу общият враг на България и българщината-евреи,комунисти,ционисти,хомосексуалисти,левичари и тем подобни? Как мислите че ще изкорените религията на 6 милиона българи от сърцата им? Чрез огън,кръв и меч,както са го правили турските аскери ли? Смятате да докараме от Волга,Крим или Памир някакви хора от други националности които преди хилядолетия са имали някаква връзка с прабългарите и смятате да ги заселим в Родината ли? Хайде като знаете всичко за нас „лошите българи и християни“ даите вие петимата останали български тангристи в България някаква идея за въстановяване на България от пепелта. И да не съм чул глупоститие на „пророка“ ви Йоло Денев които и без другото е тотално превъртял. Искам идеи за възстановяване на българщината и патриотизма. И без глупости от рода на „християните са предатели“ защото знаете че повечето българи изповядват тази религия. Нмяа как да наречеш предатели собственият си народ,след като и ТИ самият си част от него. И още нещо спрете да плямпате болшевишки простотии и брътвежи за циганите-„християни“ просто защото такова животно няма или дори и да има те го правят за пари или за лчини облаги. Да не мислите че в България има цигани-„мюсюлмани“ или цигани-„християни“? Това са платени мангали дето са готови и майките си да продадат само и само да видят някой лев. В интерес на истината на циганина ако му дадеш пари е готов и будист да се пише ако има изгода. Повечето християни изпитват някакво съжаление към циганите но не ги смятат за хора. Пак ви казвам не е важното кой каква религия изповядва,важното е да мислим за България. Не си играйте с огъня,не се бъркайте в личната вяра на хората за да не се получи като в Бивша Югославия. Видяхме какво стана когато тамошните шовенисти започнаха да разиграват картите с религията. Нима искате чрез обиди на тая или оная религия да предизвикате война по страшна и от тази в Югославия? Нали самите вие казвахте че вярата е лчино преживяване а кръвтта е важна,нали твърдяхте че рода и Родината е над всичко? Е защо тогава плюете против религиите на хората?

 8. MattBGlYl каза:

  Не ,не с огън и меч ,а като им покажем истинската религия на българите ,като им покажем критото от тях ,като ги накараме да вярват в истината! И аз не смятам да ги заселваме тук (говоря за българите от „…от Волга,Крим или Памир“) ,а да си останат там ,да ги признаят за република (както е станало с Татарстан) и да се развиват ,не сме казали ,че умираме за тях да дойдат тук… Аз не съм много голям ,но това с оправянето на България ,идеите съм си ги писал на хартия… И не ,не смятам българите християни за предатели ,защото те самите не знаят истината ,за да ги обвинявам ,предатели са ония ,които я знаят и все пак продължават още по устремно с глупостта си. За мен циганите не могат да имат религия ,ако имаха нямаше да показват простотията,бездуховността и безчовечността си ,а нали знаеш ,циганин ,ако не си е показал простотията все едно не е живял 😉 За нас не е важно дали е християнин или мюсюлманин ,българина …,важно е да не се пише първо тия двете преди идентичноста си на българин. Може би плюем по мюсюлманството ,защото мюсюлманите от малки ги учат да бъдат чудовища ,а християнството главно учи на смиреност ,което също не е добре…

 9. genadi каза:

  Вашият „бог“ Тангра съществува единствено в кухите ви кратуни и в идиотският соц-филм „Хан Аспарух“ /там древните българи са представени като малоумни идиоти, които 20 ГОДИНИ /!!!!!/ се лутат като изтървани, колят кучета в името на „бог“ Тангра и не могат да намерят пътят към Дунава/. Малоумници, тоя идиотски филм е в основата на малоумната ви „религия“ Тенгризъм.
  Аз знам, че родът Дуло са били християни до един- Кубрат, Аспарух, Тервел…
  А вие, тъпи чифутски кучета, чиято „религия“ се основава на тъп юдео-болшевишки соц-филм, ходете да го търсите Тангра в Монголия….
  Кой знае, може и да го намерите, тъпи селски брусове…
  Успех!
  Ха-ха-ха-ха….

  • езичник каза:

   Първо ще кажа, че в Тангризма сме вярвали по-дълго, отколкото в Християнството. И на тези, които питат – защо Тангра не се е защитил от Христос, ще отговоря – а защо Христос не ни защити от Византия или от турците? И как се е защитил Христос приживе? Като са го заковали за парче дърво?
   За онези, дето викат, че от 1200 години сме били християни, то и помаците могат да кажат – ние от 500-600 години сме мюсюлмани…
   Генади, защо ни наричаш шифутски кучета? Айде да помислим сега, религията на кой от нас е започнала като чифутска секта и кой от нас се кланя на чифут?
   Освен това, нека ти обясня, че макар редица от първите владетели на Дунавска България да са приели християнството, кръщението за тях е било нужно от политическа гледна точка. За тях то не е имало по-голяма стойност от стойността на орден „Стара планина“ за бившия ни президент – Гоце, който ги раздаваше с и без причина наляво-надясно.
   Кан Омуртаг, като е заклал първородния си син – Енравота, за това, че е приел еврейския бог и кръста, та да не би да е лош владетел?
   Онези „6 милиона“ българи – хистияни са ракиено-салатени патриоти и пенсионери, викащи, че през комунизъма е имало йейнье и пийнье, а сега – и пенсиите – ниски (все едно комунизмът не ни докара до тук).
   Разпънатият бог учи слабите да стават още по-слаби, а силните да се превръщат в слаби – покорството е самата същина на тая странна вяра. – Стара българска мъдрост.

 10. Георги каза:

  умен човек е казал, съединението прави силата, но не виждам това тук.
  За громно съжаление тук повече приляга утвърдения римси израз – разделяй и владей. Докогато ние братя БЪЛГАРИ сме РАЗДЕЛЕНИ, все ще си ни владеят.
  И още , има писаня че. прадедитени са били толерантни. и други народи са се приобщавали към нашият. Величието е в единството…

 11. alaban каза:

  Нито един от тия кучешки царе не е съшествувал, нито е бил християнин, защото децата на християните са християни. Тия варвари са дали само името ни днес – вулгари на гръцки значи варвари. Няма такова племе. Тея са били монголски кучета, за които е писал Никита Хониат. Неграмотни , първобитни получовеци. Това сте и вие тъпаци, с по една шепа рубли в джоба:))))))

  • езичник каза:

   Е, за теб поне сме сигурни.

  • Anonymous каза:

   Защо не го кажеш в лицето на един български националист да видиш какво ще ти се случи мангал мръсен, само можете да лаете в нета защото сте едни псета долни и такива ще си останете.

 12. tangrabg каза:

  Не забравяйте да посетите и раздел Тангризъм, достъпен в менюто в дясно.

 13. M.Y. каза:

  Земята родна помни синовете си!
  Бащината религия е тази която ни е запазила като народ… народ с идентичност. Вкопчила се и запазила се в „християнството“.
  Четейки подобни статии усещам че нещо в мен се пробужда. Пробужда се чувство на гордост, на принадлежност… и в същото време на гняв. Тъжен е факта, че толкова време ние сме били скрити от света. Скрити и от самите себе си. И все още е така.
  За да научат кои сме ние, Блгарите…. трябва първо ние самоте да научим кои сме. Нашия произход, нашата религия и обичаи, нашия фолкор и самобитност, могат да да бъдат само и единствена повод за гордост. Гордост че сме наследници на велик народ… вярвам че отново можем да бъдем 😉

 14. JJJFGHGHGH каза:

  EЙ,МАЛОУМНИЦИ ПРОСТИ!БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЕ СА ПОЧИТАЛИ ТАНГРА ЗАЩОТО ТАНГРА Е ТЮРКСКО БОЖЕСТВО А БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ТЮРКИ.ЗАБЛУДЕНИ ИДИОТИ

 15. Valentin Ivanov каза:

  Българско божество е Тангра. А древната Небесна вяра е възникнала в дълбока древност в българска среда на север. Във Волго-Урала в обществото на Съюза на Седемте племена(Идел), където възниква и древния български етнос. Където е и Прародината на редица европейски и азиатски днешни и средновековни народи. Името се е запазило и до днес в името на страната Италия, или в областта Анатолия(Яна Идел), преди е засвидетелствано като страната на крайния север – Тель, засвидетелсвано е и от византийските автори като Съюз на седемте племена, който се намирал на север.
  На изток и на юг тенгрианството е занесено от древните българи, същинските тюрки се обособяват през 3-то хиляд. пр.н.е. в В Западна Мала Азия. От оцелелите части на древнобулгарското население в Близкия изток(създател на Ранния Шумер , Троя и др.)Били съюзен народ в Хетската държава и са засвидетелствани в хетските източници под формата – „турруку“.
  На изток хуните в продължение на хилядолетия създават две империи и влияят културно и духовно не само на туземците – монголи(които не са тюрки), но и на възникващите култури в Китай и Индия.
  Ето тук съм превел и съм дал част от запазените сведения за Тенгрианството , българската религия, и пряката и връзка с бита и културата на балканските българи и до днес:
  http://atil.blog.bg/history/2011/05/01/tengrianska-religiozna-obrednost-i-mitologiia-na-drevnite-by.739218

Оставяне на отзив за JJJFGHGHGH Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s